اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 114,910,504,330
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,748,985
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,734,551
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,734,551
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/31 1,748,985 1,734,551 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,910,504,330
  2 1397/04/30 1,748,022 1,732,768 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,792,416,200
  3 1397/04/29 1,739,443 1,724,332 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,233,555,964
  4 1397/04/28 1,739,500 1,724,389 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,237,297,820
  5 1397/04/27 1,739,556 1,724,445 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,241,043,027
  6 1397/04/26 1,748,501 1,733,630 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 114,849,489,226
  7 1397/04/25 1,758,146 1,742,753 0 0 94,933 0 28,685 66,248 115,453,896,114
  8 1397/04/24 1,761,689 1,746,374 0 0 94,933 0 28,685 66,248 115,693,765,355
  9 1397/04/23 1,771,963 1,756,946 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,394,176,942
  10 1397/04/22 1,768,694 1,753,852 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,189,210,457
  11 1397/04/21 1,768,746 1,753,904 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,192,638,578
  12 1397/04/20 1,768,806 1,753,964 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,196,634,894
  13 1397/04/19 1,779,391 1,764,549 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,897,839,748
  14 1397/04/18 1,788,841 1,773,510 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,491,521,140
  15 1397/04/17 1,788,904 1,773,574 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 117,495,697,291
  16 1397/04/16 1,798,819 1,783,196 0 0 94,933 0 28,685 66,248 118,133,142,617
  17 1397/04/15 1,793,824 1,779,083 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,860,663,340
  18 1397/04/14 1,793,885 1,779,143 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,864,663,469
  19 1397/04/13 1,793,945 1,779,203 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,868,666,462
  20 1397/04/12 1,792,236 1,777,784 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,774,621,008