اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 142,646,424,218
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,166,341
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,153,219
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,153,219
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 2,166,341 2,153,219 0 0 94,933 0 28,685 66,248 142,646,424,218
  2 1397/06/31 2,121,727 2,108,796 0 0 94,933 0 28,685 66,248 139,703,501,154
  3 1397/06/30 2,091,268 2,078,337 0 0 94,933 0 28,685 66,248 137,685,673,518
  4 1397/06/29 2,091,323 2,078,392 0 0 94,933 0 28,685 66,248 137,689,332,415
  5 1397/06/28 2,091,379 2,078,448 0 0 94,933 0 28,685 66,248 137,692,996,100
  6 1397/06/27 2,091,434 2,078,503 0 0 94,933 0 28,685 66,248 137,696,664,566
  7 1397/06/26 2,055,183 2,042,343 0 0 94,933 0 28,685 66,248 135,301,141,814
  8 1397/06/25 2,027,336 2,014,632 0 0 94,933 0 28,685 66,248 133,465,340,824
  9 1397/06/24 2,030,788 2,017,290 0 0 94,933 0 28,685 66,248 133,641,460,889
  10 1397/06/23 2,005,331 1,992,325 0 0 94,933 0 28,685 66,248 131,987,518,887
  11 1397/06/22 2,005,387 1,992,381 0 0 94,933 0 28,685 66,248 131,991,231,450
  12 1397/06/21 2,005,413 1,992,406 0 0 94,933 0 28,685 66,248 131,992,925,193
  13 1397/06/20 1,970,979 1,958,983 0 0 94,933 0 28,685 66,248 129,778,689,998
  14 1397/06/19 1,967,316 1,954,889 0 0 94,933 0 28,685 66,248 129,507,473,623
  15 1397/06/18 1,936,924 1,924,930 0 0 94,933 0 28,685 66,248 127,522,763,664
  16 1397/06/17 1,911,647 1,899,855 0 0 94,933 0 28,685 66,248 125,861,564,695
  17 1397/06/16 1,878,286 1,866,784 0 0 94,933 0 28,685 66,248 123,670,680,997
  18 1397/06/15 1,878,330 1,866,828 0 0 94,933 0 28,685 66,248 123,673,606,999
  19 1397/06/14 1,878,374 1,866,872 0 0 94,933 0 28,685 66,248 123,676,537,712
  20 1397/06/13 1,856,577 1,844,754 0 0 94,933 0 28,685 66,248 122,211,264,675