اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,032
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,968
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 156,080,487,442
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,379,278
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,363,710
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,363,710
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 2,379,278 2,363,710 0 0 94,971 0 28,939 66,032 156,080,487,442
  2 1397/12/26 2,351,197 2,335,734 1- 0 94,971 0 28,939 66,032 154,233,156,237
  3 1397/12/25 2,330,490 2,315,500 0 0 94,971 0 28,939 66,032 152,897,120,586
  4 1397/12/24 2,311,711 2,296,913 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,669,764,735
  5 1397/12/23 2,311,816 2,297,018 1- 0 94,971 0 28,939 66,032 151,676,661,548
  6 1397/12/22 2,311,920 2,297,122 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,683,566,350
  7 1397/12/21 2,318,674 2,303,818 0 0 94,971 0 28,939 66,032 152,125,737,053
  8 1397/12/20 2,318,682 2,303,826 0 0 94,971 0 28,939 66,032 152,126,217,095
  9 1397/12/19 2,307,050 2,292,389 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,371,057,848
  10 1397/12/18 2,291,716 2,276,953 0 0 94,971 0 28,939 66,032 150,351,790,669
  11 1397/12/17 2,294,607 2,279,803 0 0 94,971 0 28,939 66,032 150,539,955,836
  12 1397/12/16 2,294,711 2,279,907 0 0 94,971 0 28,939 66,032 150,546,848,729
  13 1397/12/15 2,294,619 2,279,816 0 0 94,971 0 28,939 66,032 150,540,790,997
  14 1397/12/14 2,295,262 2,280,675 0 0 94,971 0 28,939 66,032 150,597,555,189
  15 1397/12/13 2,302,956 2,288,298 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,100,918,870
  16 1397/12/12 2,313,029 2,298,295 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,761,034,077
  17 1397/12/11 2,317,040 2,302,262 0 0 94,971 0 28,939 66,032 152,022,962,683
  18 1397/12/10 2,314,403 2,299,649 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,850,392,896
  19 1397/12/09 2,314,499 2,299,744 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,856,684,996
  20 1397/12/08 2,314,594 2,299,839 0 0 94,971 0 28,939 66,032 151,862,978,658